cover

Төрийн өмчийн бүртгэл, хяналтын хэлтэс

2014-08-01 Бидний тухай 21831
ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ЗОРИЛГО:            Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд Төрийн өмчийн эзэмших, ашиглах, хамгаалахтай холбоотой бүртгэл, тооллого явуулах, төрийн өмчийн бүрэн бүтэн б

Мэдээллийн технологийн алба

2014-07-01 Бидний тухай 15709
Эрхэм зорилго Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг 100 хувь онлайн хэлбэрт шилжүүлнэ. Үндсэн чиг үүрэг Худалдан авах ажиллагааны газрын үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд худалдан авах аж

Бодлого, төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс

2014-01-22 Бидний тухай 17564
         Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд Төрийн өмчийн талаар хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, баримт бичгийн төсөл боловсруулах, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн засаглалыг сайжруулах удирдла

Эрхэм зорилго, зорилт

2013-11-28 Бидний тухай 11381
Эрхэм зорилго                Төрийн өмчийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх удирдлагыг сайжруулах, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд сайн засаглалыг хөгжүүлэх замаар өмчийн  үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх,  худалдан авах ажиллагааг олон улсын жишиг

Түүхэн замнал

2013-11-28 Бидний тухай 11857
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ-ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР Төрийн өмчийн хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж  эхэлсэнтэй холбогдуулан Засгийн газрын 1996 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 177 дугаар тогтоолоор Төрийн өмчийн хороог байгуулж, Засгийн газрын

Байгууллагын бүтэц

2013-11-28 Бидний тухай 2129
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.