cover

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газар нь “XVII.1.3.19 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 2015 оны 5  дугаар сарын 04-ний өдөр зарлан 2016 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10.00 цагт тендерийн нээлт хийхэд Багц 15. Оношлогоо, эмчилгээний тон

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газар нь Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх III.1.3.1 “Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах сургалтын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/” нийлүүлэх ажлын Багц-4: “Сургалтын төвийн тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмж” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тенд

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2016 оны 02 сарын 05-ны өдөр зарласан ХААГ-2016/ХБ-05 “Төв замаас Гордок хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зохион байгуулж 2016 оны  03-р сарын 07-ны өдөр нээсэн.

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх  ХААГ-2016/XII.1.1.167 дугаартай зарласан “Сургуулийн өмнөх насны зорилтот бүлгийн тусгай цэцэрлэг, 75 ор /Увс, Улаангом сум/” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж 2016 оны 03 сарын 22

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2016 оны 04 сарын 05-ны өдөр ХААГ-2015/XYI.1.3.19 “Шинжлэх ухааны салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/” нийт 12 багц ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  тендер шалгаруулалтыг зарлан зохион байгуулж, 2016 оны 05 сарын 05-нд тендерийн нээлтийг хийсэн. Тус тендер шалгару

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль, Эрүүл мэнд, спортын яамны “XYI.1.3.8 Аймаг, дүүргийн эмнэлэгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /Улсын хэмжээнд/” төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж 2015 оны 04 дүгэ
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.