cover

Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажилладаг Иргэний нийгмийн байгууллагууд (ИНБ)-ын төлөөлөлд зориулсан Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны Худалдан авах ажиллагааны тухай сургалт

2017-07-28 News 139
TА-9158 МОН: Төслийн хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор Засгийн газрын худалдан авах aжиллагааг бэхжүүлэх төсөл Урьдчилсан урилга Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажилладаг Иргэний нийгмийн байгууллагууд (ИНБ)-ын төлөөлөлд зориулсан Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны Худалдан авах ажиллагааны тухай сургалт АХБ-ны са

2017-07-17 News 175

2017-07-03 News 162

2017-06-30 News 197

2017-06-15 News 299

2017-06-14 News 181
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.