cover

Standard bidding document

# Standard bidding document Нэмэгдсэн
1 Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг (харьцуулалтын аргаар зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ худалдан авахад ашиглана) 2014-09-01
2 Сурах бичиг худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг 2014-09-01
3 Үнийн санал авах жишиг баримт (харьцуулалтын аргаар ажил худалдан авахад ашиглана) 2014-09-01
4 Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг (харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авахад ашиглана) 2014-09-01
5 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд санал авах жишиг баримт бичиг 2014-09-01
6 Standard bidding document for work 2014-09-01
7 Standard bidding document for medical eqiupment 2014-09-01
8 Standard bidding document for goods 2014-09-01
9 Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2014-09-01
10 Standard bidding document for key turnover contract 2014-09-01
11 Standard bidding document for pre-qualification 2014-09-01
12 Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2015-10-16
13 Мэдээллийн систем нийлүүлж, суурилуулах тендерийн жишиг баримт бичиг 2017-05-08
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.