cover

Procurement plan, performance oucome

# Procurement plan, performance oucome Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 0000-00-00
3 0000-00-00
4 0000-00-00
5 0000-00-00
6 0000-00-00
7 0000-00-00
8 0000-00-00
9 Government procurement plan 2014-09-01
10 Half year procurement report 2014-09-01
11 ХААГ-ын 2014 онд эрх шилжиж ирсэн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын хагас жилын тайлан 2014-09-01
12 procurement of Government procurement agency 2014-09-01
13 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2014 оны IV улирлын тайлан 2015-01-14
14 2015 онд ХААГ-т зохион байгуулагдах худалдан авах ажиллагааны жагсаалт 2015-02-05
15 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2015 оны явцын тайлан 2015 оны 05 сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2015-05-28
16 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2015 оны явцын тайлан 2015 оны 09 сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2015-09-02
17 Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллагын 2016 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээнээс байгуулсан гэрээний мэдээлэл 2016-11-09
18 Report of the procurement 2017-11-09
19 Report of the procurement 2017-11-14
20 Report of the procurement 2017-12-25
21 Report of the procurement 2017-12-26
22 Report of the procurement 2018-01-25
23 Говь-Алтай аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-02-01
24 Дундговь аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
25 Увс аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
26 Report of the procurement 2018-03-18
27 Procurement plan of Dornogovi province 2019-01-07
28 Procurement plan of Orkhon province 2019-01-07
29 Procurement plan of Zawkhan province 2019-01-07
30 Procurement plan of Arkhangai province 2020-01-15
31 Procurement plan of Gobi-Altai province 2020-01-16
32 Procurement plan of Uws province 2020-01-20
33 Procurement plan of Gobisumber province 2020-01-22
34 Procurement plan of Bayankhongor province 2020-01-23
35 Procurement plan of Dornod province 2020-01-23
36 Procurement plan of Tuw province 2020-01-23
37 Procurement plan of Darkhan-Uul province 2020-02-25
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.