cover

Procurement plan, performance oucome

# Procurement plan, performance oucome Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 0000-00-00
3 0000-00-00
4 Government procurement plan 2014-09-01
5 Half year procurement report 2014-09-01
6 ХААГ-ын 2014 онд эрх шилжиж ирсэн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын хагас жилын тайлан 2014-09-01
7 procurement of Government procurement agency 2014-09-01
8 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2014 оны IV улирлын тайлан 2015-01-14
9 2015 онд ХААГ-т зохион байгуулагдах худалдан авах ажиллагааны жагсаалт 2015-02-05
10 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2015 оны явцын тайлан 2015 оны 05 сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2015-05-28
11 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2015 оны явцын тайлан 2015 оны 09 сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2015-09-02
12 Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллагын 2016 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээнээс байгуулсан гэрээний мэдээлэл 2016-11-09
13 Report of the procurement 2017-11-09
14 Report of the procurement 2017-11-14
15 Report of the procurement 2017-12-25
16 Report of the procurement 2017-12-26
17 Говь-Алтай аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-02-01
18 Дундговь аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
19 Увс аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
20 Report of the procurement 2018-03-18
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.