1. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн "Журам батлах тухай" 276 дугаар тогтоолын дагуу төрийн өмчит хуулийн этгээдтэй байгуулсан төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний 2016 оны биелэлтийг дүгнэх, төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ шинэчлэн байгуулах ажилтай хамтатган төрийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах эрх, үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажлын бэлтгэл хангуулах, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн суудлын автомашины тоо төрөл, төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн судалгаа гаргах, сургалт зохион байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх ажлын удирдамжийг 1 дүгээр хавсралтаар, орон нутагт ажиллах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, хуваарь, шаардагдах зардлын төсвийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн удирдлагыг мэдээлэлжүүлэх програмыг ажилуулахдаа зөвхөн Internet explorer хөтөч дээр http://103.48.116.176  хаягаар хандана. 

Бусад санал хүсэлт, алдааны талаархи мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Мэдээлэл технологийн албатай холбогдон холбогдох мэдээллийг авна уу


Имэйл хаяг: it@procurement.gov.mn

Холбоо барих утас 62263026