cover

Журам заавар

# Журам заавар Нэмэгдсэн
1 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар дахин худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв) 0000-00-00
2 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 2014-09-01
3 Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар 2008.06.20 249 2015-01-16
4 Тендерийн үнэлгээний заавар 2012.09.28 194 2015-02-10
5 Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам 2015-02-19
6 Бүртгэл хөтлөх журам 2015-02-26
7 Цахим хуудаст худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам 2015-04-23
8 Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам 2015-05-12
9 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам 2015-06-11
10 Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа урамшууллыг зохицуулах журам нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-04
11 Ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2017.07.04 234 2017-07-04
12 Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын нэмэлт өөрчлөлт 2017-11-24
13 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2017-12-14
14 Худалдан авах ажиллагаанд дотоод аудит хийх журам 2017-12-15 365 2018-01-11
15 Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал 2018.03.30 58 2018-03-30
16 № 69. Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Эрчим хүчний зохицуулах хороо) 2018-04-03
17 № 253. Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Харгуй” ТӨХК-иас Налайх дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд) 2018-06-05
18 № 233. Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон түүний харьяа байгууллага) 2018-06-05
19 № 287. Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-аас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ) 2018-06-19
20 № 279. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухааны академийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэн) 2018-06-19
21 № 284. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар дахин худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөвсгөл нуур, Эгийн голын сав газрын захиргаа) 2018-06-19
22 № 285. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам) 2018-06-19
23 № 328. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 2018-07-03
24 № 326. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (“Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК) 2018-07-03
25 № 441. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 2018-10-16
26 № 450. Удирдамж болгох тухай (“Улаангомын дулааны хоёрдугаар станц” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд) 2018-10-23
27 № 497. Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай (Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар) 2018-10-30
28 № 28-09. Ажлаас чөлөөлөх тухай (Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК) 2018-10-30
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.