cover

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, үр дүн

# Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, үр дүн Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 0000-00-00
3 0000-00-00
4 0000-00-00
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-01
6 ХААГ-ын 2014 оны хагас жилын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-01
7 ХААГ-ын 2014 онд эрх шилжиж ирсэн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын хагас жилын тайлан 2014-09-01
8 Байгууллагын худалдан авах ажиллагаа 2014-09-01
9 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2014 оны IV улирлын тайлан 2015-01-14
10 2015 онд ХААГ-т зохион байгуулагдах худалдан авах ажиллагааны жагсаалт 2015-02-05
11 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2015 оны явцын тайлан 2015 оны 05 сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2015-05-28
12 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2015 оны явцын тайлан 2015 оны 09 сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2015-09-02
13 Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллагын 2016 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээнээс байгуулсан гэрээний мэдээлэл 2016-11-09
14 Орон нутгийн нэгжийн Худалдан авах ажиллагааны З дугаар улирлын мэдээ 2017-11-09
15 Орон нутгийн нэгжийн сумдын Худалдан авах ажиллагааны З дугаар улирлын мэдээ 2017-11-14
16 Орон нутгийн нэгжийн Худалдан авах ажиллагааны 10 дугаар сарын мэдээ 2017-12-25
17 Орон нутгийн нэгжийн Худалдан авах ажиллагааны 11 дүгээр сарын мэдээ 2017-12-26
18 Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын 2017 оны тайлан 2018-01-25
19 Говь-Алтай аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-02-01
20 Дундговь аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
21 Увс аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
22 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 31 НЭГЖИЙН МЭДЭЭ / эхний 2 сарын байдлаар/ 2018-03-18
23 Дорноговь аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-07
24 Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-07
25 Завхан аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-07
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.