cover

Архангай

# Архангай Нэмэгдсэн
1 Архангай аймгийн худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
2 Архангай аймгийн 2014 оны 1-р улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
3 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
4 Архангай аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-03
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж-эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
6 Архангай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтын тайлан 2015-01-21
7 Архангай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгө 2015-02-04
8 Архангай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажтл, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-02-10
9 Архангай аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын 2016 оны 3 улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
10 Архангай аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.