cover

Баян - Өлгий

# Баян - Өлгий Нэмэгдсэн
1 Баян-Өлгий аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
2 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
3 Баян-Өлгий аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-03
4 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж- Эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
5 Баян-Өлгий аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-26
6 Баян-Өлгий аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-01-14
7 Баян-Өлгий аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны 3 улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
8 Баян-Өлгий аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.