cover

Хөвсгөл

# Хөвсгөл Нэмэгдсэн
1 Хөвсгөл аймгийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-11
2 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-11
3 Хөвсгөл аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-11
4 Хөвсгөл аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-11
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-11
6 Хөвсгөл аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
7 Хөвсгөл аймгийн сумдуудын 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
8 Хөвсгөл аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.