Татах 

Д/д Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Байгууллагын нэр Харьяалах дээд байгууллага Амралт сувилалын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Хаяг  Нийт хөрөнгийн дүн   Төсвийн татаасын хэмжээ   Орлогын хэмжээ (сүүлийн 3 жилийн дундаж)   Зардал (сүүлийн 3 жилийн дундаж)   Эзэмшил газрын хэмжээ /м2/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1                        
2