1. Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт

2017 он

2018 он

2. Авлигатай тэмцэх газрын дүгнэлт

2017 он

2018 он

3. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөн

2017 он

2018 он

4. Бусад