Худалдан авах ажиллагааны газраас 2013 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр зарласан Эрчим хүчний сайдын багц дахь “Улаанбаатар хотын 87 км цахилгааны кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/”–ыг нийлүүлэх 10 багцтай ажлын тендерт нийт 73 компани оролцож,  Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/” ажлын тендерт нийт 46 компани оролцож байгаа бөгөөд нийт 116 оролцогчдын ирүүлсэн тендерээс сонгон шалгаруулалт хийхээр өнөөдөр хуралдаж байна.