Шалгалтад тэнцсэн оролцогчдын нэрс

М.Сугарчингэл
Ш.Мөнхбат
Г.Ганаа
Д.Нямхүү
Ж.Азбаяр
Ц.Баярцэнгэл
Ж.Өлзийбаяр
Н.Лхавуужал