• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Бидний тухай

img

      Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын ашигт ажиллагаа, засаглал, өмч хувьчлалын бодлогыг тодорхой болгох, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг шинэ шатанд гаргах зорилт дэвшүүлсэн. ...

Эрхэм зорилго   Төрийн өмчийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх удирдлагыг сайжруулах, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд сайн засаглалыг хөгжүүлэх замаар өмчийн  үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд оршино. Зорилт Төрийн өмчийн талаар хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, баримт бичгийн төс ...

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Төрийн өмчийн бүртгэл, ашиглалтын хэлтэс нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд төрийн өмчийн эзэмшилт, ашиглалт, хамгаалалт, захиран зарцуулалттай холбоотой бүртгэл, зохион байгуулалт хийх, үзлэг тооллого явуулах үндсэн үүрэг хүлээж; төрийн өмчийн ул ...

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд Төрийн өмчийн талаар хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, баримт бичгийн төсөл боловсруулах, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн засаглалыг сайжруулах удирдлага, зохицуулалтаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, төрийн ...

Эрхэм зорилго: Захиргаа, удирдлагын хэлтэс нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд агентлагийн үйл ажиллагаанд захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, бүтцийн нэгж хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, албан хаагчдын хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа, сургалты ...

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Хууль, эрх зүйн хэлтэс нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн эрх зүйн харилцааг боловсронгуй болгох, төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, зөвлөгөө өгч эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд гаргах эрх зүйн актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн хянах ...

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтэс нь төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас төрийн өмчийн эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, хамгаалах ажлыг эрхлэн үндсэн чиг үүргийн дагуу төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн удирдлага, аж ахуй, санхүү эди ...

img

Хэлтэс, албадын зорилго, чиг үүрэгтэй дараах холбоосоор танилцана уу: Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Төрийн өмчийн бүртгэлийн хэлтэс Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтэс Захиргаа, удирдлагын хэлтэс Хууль, эрх зүйн хэлтэс

№ Төрийн бус байгууллагын нэр Холбогдох албан тушаалтан Харилцах утас Цахим хаяг Хаяг 1 Банк Санхүүгийн Академи Б.Ууганхүү 75754848 88227208 www.bfa.mn online@bfa. ...

№ Төрийн бус байгууллагын нэр Холбогдох албан тушаалтан Харилцах утас Хаяг 1 Худалдан авах ажиллагааны боловсрол төв ТББ Э.Азжаргал 99102331 Сүхбаатар дүүрэг, СУИС-ын замын урд Pe ...