• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Журам заавар

# Журам заавар Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар дахин худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв) 0000-00-00
3 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 2014-09-01
4 Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар 2008.06.20 249 2015-01-16
5 Тендерийн үнэлгээний заавар 2012.09.28 194 2015-02-10
6 Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам 2015-02-19
7 Бүртгэл хөтлөх журам 2015-02-26
8 Цахим хуудаст худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам 2015-04-23
9 Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам 2015-05-12
10 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам 2015-06-11
11 Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа урамшууллыг зохицуулах журам нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-04
12 Ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2017.07.04 234 2017-07-04
13 Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын нэмэлт өөрчлөлт 2017-11-24
14 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2017-12-14
15 Худалдан авах ажиллагаанд дотоод аудит хийх журам 2017-12-15 365 2018-01-11
16 Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал 2018.03.30 58 2018-03-30
17 № 69. Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Эрчим хүчний зохицуулах хороо) 2018-04-03
18 № 253. Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Харгуй” ТӨХК-иас Налайх дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд) 2018-06-05
19 № 233. Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон түүний харьяа байгууллага) 2018-06-05
20 № 287. Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-аас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ) 2018-06-19
21 № 279. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухааны академийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэн) 2018-06-19
22 № 284. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар дахин худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөвсгөл нуур, Эгийн голын сав газрын захиргаа) 2018-06-19
23 № 285. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам) 2018-06-19
24 № 328. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 2018-07-03
25 № 326. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (“Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК) 2018-07-03
26 № 441. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 2018-10-16
27 № 450. Удирдамж болгох тухай (“Улаангомын дулааны хоёрдугаар станц” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд) 2018-10-23
28 № 497. Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай (Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар) 2018-10-30
29 № 28-09. Ажлаас чөлөөлөх тухай (Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК) 2018-10-30
30 № 598. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай ("Хөдөө аж ахуйн бирж" ХХК) 2018-12-20
31 № 599. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Барилга хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 2018-12-20
32 № 600. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ) 2018-12-20
33 № 601. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ) 2018-12-20
34 № 661. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
35 № 662. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Дорноговь АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
36 № 663. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Хархорин АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
37 № 664. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
38 № 665. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Архангай АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
39 № 666. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Булган АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
40 № 667. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Орхон АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
41 № 668. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
42 № 669. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Төв АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
43 № 670. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Ховд АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
44 № 671. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Увс АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
45 № 672. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Говь-Алтай АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
46 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭШСЭН АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛ 2019-01-03
47 Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдол хянан шийдвэрлэх журамын төсөл 2019-04-17
48 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2019-07-05