• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Жишиг баримт бичиг

# Жишиг баримт бичиг Нэмэгдсэн
1 Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг 2014-09-01
2 Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг 2019-06-01
3 Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг 2019-06-01
4 Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2019-06-01
5 Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2019-06-04
6 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ТЖББ 2019-06-04
7 Олон нийтийн оролцоотой ХАА-нд санал авах ТЖББ 2019-06-04
8 Сурах бичиг худалдан авах ТЖББ 2019-06-04
9 Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл худалдан авах ТЖББ 2019-06-04
10 Үнийн санал авах жишиг баримт (харьцуулалтын аргаар ажил худалдан авахад ашиглана) 2019-06-04
11 Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг (харьцуулалтын аргаар зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ худалдан авахад ашиглана) 2019-06-04
12 Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг (харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авахад ашиглана) 2019-06-04
13 Мэдээллийн систем нийлүүлж суурилуулах ТЖББ 2019-06-04