• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Хэнтий

# Хэнтий Нэмэгдсэн
1 Хэнтий аймгийн худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны ерөний төлөвлөгөө 2014-09-11
2 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-11
3 Хэнтий аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-11
4 Хэнтий аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-11
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-11
6 Хэнтий аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2015-01-22
7 Хэнтий аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-29
8 Хэнтий аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-02-10
9 Хэнтий аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
10 Хэнтий аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-16