• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

# Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Нэмэгдсэн
1 Худалдан авах ажиллагааны газрын 2016 онд хэрэгжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөө 2015-12-17
2 Ухаалаг засаг төслийн 2016 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2016-01-15
3 "Боловсролын чанарын шинэчлэл" төслийн 2016 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2016-06-28
4 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 2016-12-26
5 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 2017-12-18
6 Төв аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
7 Архангай аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
8 Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
9 Булган аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
10 Завхан аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
11 Дорноговь аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
12 Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
13 Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
14 Говь-Алтай аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
15 Ховд аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-03-01