• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ болон бусад холбогдох эрх зүйн акт, бүрдүүлэх материалын жагсаалт