cover

Зөвлөх үйлчилгээний талаархи зарлал

1. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар нь Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын менежмент төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ -ыг хийх зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын менежмент төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ

  • Багц 1 - Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын менежмент төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ

3. Зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээд нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгаар үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарын хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

Зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээд нь ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 14–16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд: 

  • Байгууллагын ерөнхий танилцуулга, байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, санхүүгийн зөвлөгөө үзүүлэх эрхийн хуулбар
  • Ижил төстэй ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл
  • Зөвлөх хуулийн этгээдийн ажиллах боловсон хүчний чадавхийн талаарх мэдээлэл /голлох боловсон хүчний ур чадварын мэдээлэл, туршлага/
  • Зөвлөх хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /2015, 2016 оны санхүүгийн тайлан, татварын байгууллагын тодорхойлолт-“ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 14.1.2-т заасны дагуу Монгол улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө төлөөгүй бол эрх бүхий бус гэж үзнэ”/

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нт уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах хүчний чадвар, туршлагын талаархи мэдээлэл г.м) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

4. Сонирхсон этгээп нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 12-р сарын 04-ны өдрийг хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 12-р сарын 07 -ний өдрийн 17 цаг 30-аас өмнө ирүүлнэ үү.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар.
Цахим систем /www.tender.gov.mn/, Утас: 62263014

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Санал болгосон үнэ
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.