cover

Dundgovi

# Dundgovi Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 Дундговь аймгийн 2014 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
3 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
4 Дундговь аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллаганы тайлан 2014-09-03
5 Дундговь аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-03
6 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
7 Dundgovi province Procurement Office 2014 products, and services procurement reports 2015-01-22
8 Dundgovi province Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-22
9 Dundgovi province Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-15
10 Дундговь аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
11 Plan of the procurement 2018-01-30
12 Procurement plan of Dundgovi province 2019-01-17
13 Procurement plan of Dundgovi province 2019-01-17
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.