cover

Orkhon

# Orkhon Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 0000-00-00
3 Орхон аймгийн 2014 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
4 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
5 Орхон аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
6 Орхон аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-03
7 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
8 Orkhon province Procurement Office 2014 products, and services procurement reports 2015-01-22
9 Orkhon province Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-22
10 Orkhon province Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-02-29
11 Орхон аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
12 Орхон аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
13 Plan of the procurement 2018-01-16
14 Plan of the procurement 2018-01-16
15 Report of the procurement 2018-01-17
16 Plan of the procurement 2018-02-21
17 Plan of the procurement 2018-04-20
18 Plan of the procurement 2018-04-20
19 Plan of the procurement 2018-05-24
20 Plan of the procurement 2018-05-24
21 Procurement plan of Orkhon province 2019-01-07
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.