cover

Uvs

# Uvs Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 0000-00-00
3 Увс аймгийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-11
4 Увс аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-11
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-11
6 Увс аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-11
7 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-11
8 Uvs province Procurement Office 2014 products, and services procurement reports 2015-01-22
9 Uvs province Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-22
10 Uvs province Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-15
11 Увс аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
12 Увс аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
13 Report of the procurement 2018-01-25
14 Plan of the procurement 2018-01-31
15 Procurement plan of Uws province 2019-01-14
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.