cover

Ажил хэрэгч тушаалууд - 2021 он

# Ажил хэрэгч тушаалууд - 2021 он Нэмэгдсэн
1 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-01-05
2 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-01-12
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-15
4 Шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-01-15
5 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2021-01-25
6 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2021-01-25
7 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2021-01-25
8 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-27
9 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-27
10 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-01-29
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-04
12 Зохион байгуулалтын нэгжийн индекс батлах тухай 2021-02-04
13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-05
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-08
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-09
16 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2021-02-10
17 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-02-10
18 Хөл хорионы үед шуурхай ажиллуулах тухай 2021-02-18
19 Ажлын хэсэг томилох тухай 2021-02-18
20 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-03-09
21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-15
22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-24
23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021-03-25
24 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-26
25 Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2021-03-29
26 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-04-02
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-07
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-07
29 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-04-09
30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-21
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-23
32 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-04-26
33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-29
34 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-05-10
35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-10
36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-11
37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-02
38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-07
39 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-06-07
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.