cover

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, үр дүн

# Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, үр дүн Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 0000-00-00
3 0000-00-00
4 0000-00-00
5 0000-00-00
6 0000-00-00
7 0000-00-00
8 0000-00-00
9 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-01
10 ХААГ-ын 2014 оны хагас жилын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-01
11 ХААГ-ын 2014 онд эрх шилжиж ирсэн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын хагас жилын тайлан 2014-09-01
12 Байгууллагын худалдан авах ажиллагаа 2014-09-01
13 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2014 оны IV улирлын тайлан 2015-01-14
14 2015 онд ХААГ-т зохион байгуулагдах худалдан авах ажиллагааны жагсаалт 2015-02-05
15 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2015 оны явцын тайлан 2015 оны 05 сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2015-05-28
16 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2015 оны явцын тайлан 2015 оны 09 сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2015-09-02
17 Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллагын 2016 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээнээс байгуулсан гэрээний мэдээлэл 2016-11-09
18 Орон нутгийн нэгжийн Худалдан авах ажиллагааны З дугаар улирлын мэдээ 2017-11-09
19 Орон нутгийн нэгжийн сумдын Худалдан авах ажиллагааны З дугаар улирлын мэдээ 2017-11-14
20 Орон нутгийн нэгжийн Худалдан авах ажиллагааны 10 дугаар сарын мэдээ 2017-12-25
21 Орон нутгийн нэгжийн Худалдан авах ажиллагааны 11 дүгээр сарын мэдээ 2017-12-26
22 Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын 2017 оны тайлан 2018-01-25
23 Говь-Алтай аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-02-01
24 Дундговь аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
25 Увс аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
26 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 31 НЭГЖИЙН МЭДЭЭ / эхний 2 сарын байдлаар/ 2018-03-18
27 Дорноговь аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-07
28 Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-07
29 Завхан аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-07
30 Архангай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө 2020-01-15
31 Говь-Алтай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө 2020-01-16
32 Увс аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө 2020-01-20
33 Говьсүмбэр аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө 2020-01-22
34 Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө 2020-01-23
35 Доргод аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө 2020-01-23
36 Төв аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө 2020-01-23
37 Дархан-Уул аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө 2020-02-25
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.